Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. Każdy uczeń naszej szkoły może rozpocząć przygodę z programowaniem i już dziś zacząć programować roboty mBoot, w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, który w tym roku zaplanowano na 9-24 października. Do akcji przyłączyło się wiele instytucji z Europy ale także i innych kontynentów. Liczba ponad 8 000 wydarzeń w Polsce jest ogromna, więcej zgłoszono tylko w Turcji . Także w innych krajach naszych partnerów z programu Erasmus+ (Chorwacji, Macedonii czy Bułgarii ) będą odbywać się wydarzenia mające na celu propagowanie kodowania.  

Programowanie, kodowanie, sterowanie robotami to umiejętności, które są i będą niezwykle cenione i poszukiwane na rynku pracy. Rozwijająca się w niespotykanym tempie technologia IT, nowe zastosowania aplikacji, robotów i inteligentnych maszyn, wybuchający swą różnorodnością zastosowań Internet rzeczy (Internet of Things (IoT) to wyzwania i szanse dla młodych ludzi poszukujących obszarów swych zainteresowań czy aktywności.  

Warsztaty, szkolenia, debaty i różne inne wydarzenia, które odbędą się w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, także w Polsce, mają służyć zachęcaniu do nauki kreatywnego programowania. Tydzień Kodowania jest dla wszystkich, niezależnie od wieku, wykształcenia, płci, etc. Każdy może zacząć się uczyć programowania i nabyć nowe kompetencje związane z kodowaniem. Chcemy pokazać, że kodowanie nie jest zarezerwowane dla wybranych i każdy może się go nauczyć. 

Na zdjęciach uczniowie klas 5a i 8a na spotkaniu inaugurującym tydzień kodowania

 

Learning to code helps everyone understand the world around us, which is constantly changing. Every student of our school can start their adventure with programming and start mBoot programmatic work today, as part of the European Code Week, which this year is scheduled for October 9-24. Many institutions from Europe but also from other continents joined the action. The number of over 8,000 events in Poland is huge, more have been reported only in Turkey. To be born. Also in other countries of our Erasmus+ partners (Croatia, Macedonia and Bulgaria) there will be events aimed at promoting coding.   

Programming, coding, controlling robots are skills that are and will be extremely valued and sought after in the labor market. IT technology developing at an unprecedented pace, new applications of applications, robots and intelligent machines, exploding with its variety of applications Internet of Things (IoT) are challenges and opportunities for young people looking for areas of interest or activity.   

Workshops, trainings, debates and various other events that will take place as part of the European Code Week, also in Poland, are intended to encourage learning creative programming. Code Week is for everyone, regardless of age, education, gender, etc. Everyone can start learning programming and acquire new competences related to coding. We want to show that coding is not reserved for the chosen ones and everyone can learn it. 

In the pictures, students of grades 5a and 8a at the meeting inaugurating the coding week

Skip to content