Z dniem 31.12.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie zakończyła realizację projektu „ Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota dofinansowania wynosiła 576,182,28 zł.  Celem realizacjo projektu było podniesienie efektów kształcenia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie poprzez udział uczniów w zajęciach rozwijających  ( z matematyki, języka angielskiego, informatyki/ robotyki i przyrody), dydaktyczno – wyrównawczych (z języka angielskiego i matematyki) oraz podczas zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej np. terapii biofeedback, czy integracji sensorycznej.  W ramach realizacji projektu odbyły się również szkolenia dla nauczycieli m.in. z metody eksperymentu, czy  efektywnego korzystania z nowoczesnych narzędzi TiK  w nauczaniu. Zakupiono w ramach projektu nowoczesny sprzęt komputerowy (laptopy i tablety), sprzęt do terapii biofeedback, wiele różnorodnych  pomocy dydaktycznych stosowanych podczas zajęć z matematyki, przyrody i informatyki np. roboty oraz drukarkę i skaner 3D.

I tak m.in.:    Opieką logopedyczną zostało objętych łącznie 39 uczniów naszej szkoły. Zajęcia rozpoczęto od badań skriningowych, a następnie uczniów z zaburzeniami mowy i komunikacji poddano pogłębionej diagnozie logopedycznej oraz przeprowadzono wywiad z rodzicami i wychowawcami. Spośród wszystkich dzieci rozpoczynających zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2018/2019r. z pełnym sukcesem terapię ukończyło 20. W trakcie trwania projektu na miejsce uczniów kończących terapię sukcesywnie włączano kolejne dzieci wymagające pomocy logopedycznej. Na treningi w ramach terapii biofeedback uczęszczało ponad 40 uczniów ćwicząc umiejętność koncentracji, relaksacji, zapamiętywania czy panowania nad emocjami. W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie usprawniali: umiejętność czytania w aspekcie rozumienia czytanych treści, umiejętność pisania w zakresie czujności i poprawności ortograficznej, umiejętność korzystania ze słownika ortograficznego, wzbogacili słownictwo. Zajęcia rozwijające z przyrody miały na celu przekonać uczestników, że sposoby zdobywania wiedzy chemicznej są ciekawe, efektowne a nawet zabawne. Dlatego większość doświadczeń wykonywali samodzielnie lub obserwowali  pokazy. Dzięki temu pozyskiwali informacje wieloma zmysłami i przetwarzali je na różne sposoby. Stawiali hipotezy, weryfikowali je i uczyli się krytycznego myślenia przez co kształtowali postawę odkrywcy i badacza. Celem zajęć rozwijających z przyrody było zaciekawienie światem przyrody, rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych, podnoszenie poziomu wiedzy uczniów oraz wyrobienie postawy szacunku i troski o otaczający nasz świat. Wiodącymi metodami na zajęciach były doświadczenia i eksperymenty. Poznawanie przez badanie, samodzielnie dochodzenie do wniosków, w znacznej mierze sprzyja łatwiejszemu poznawaniu otaczającej rzeczywistości, rozwojowi zdolności, krytycznego myślenia. Uczniowie z chęcią uczestniczyli w zajęciach. Jak sami podkreślają, nauczyli się odważnie  dążyć do poznania nurtujących ich zagadnień, stali się bardziej otwarci na walory otaczającego świata. Zadaniem zajęć rewalidacyjnych było usprawnianie funkcji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka. Fantastyczne pomoce, zakupione w ramach projektu, takie jak gry dydaktyczne, ćwiczenia stolikowe, ćwiczenia multimedialne, pomoce do zajęć manipulacyjnych, ruchowych, ćwiczące koordynację, równowagę itp. w znacznej mierze uatrakcyjniły zajęcia, jak również wspomagały działania, przynosząc szybciej zamierzone efekty.  Aktywności te dotyczyły rozwoju motoryki, wyobraźni, myślenia przyczynowo – skutkowego, mowy, emocji, stosunków społecznych. Uczniowie chętniej podejmują aktywności, gdy są one dla nich atrakcyjne i pozwalają odnosić wymierny sukces. Udział w tych zajęciach przyczynił się do rozwoju kompetencji poznawczych, społecznych, pokonania uprzedzeń oraz  do podniesienia wiary w ich możliwości. Na zajęciach rozwijających z matematyki uczniowie mieli możliwość poszerzać wiedzę z różnych dziedzin matematyki, rozwijać swoje pasje. Pracowali indywidualnie, w grupach wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. Zapoznali się między innymi z elementarnymi wiadomościami z teorii liczb, wyrażeniami algebraicznymi, równaniami, działaniami na potęgach, pierwiastkach. Zajęcia rozwijające z przyrody zostały zrealizowane w trybie stacjonarnym. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości i umiejętności wykonując różnorodne doświadczenia przyrodnicze. Rozwijali swoją wiedzę wykorzystując modele i pomoce, które zostały zakupione z funduszy projektowych np. Ukształtowanie terenu – model. Realizowano zajęcia rozwijające kompetencje językowe.

 

Skip to content