Od listopada ub. roku Szkoła Podstawowa w Pacanowie realizuje projekt “Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki temu możliwe było doposażenie szkolnych pracowni m.in. w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dydaktyczne, tablicę interaktywną, aparat biofeedback, bogaty zestaw pomocy dydaktycznych do przyrody, informatyki i matematyki, a obecnie trwa proces zakupu specjalistycznego sprzętu do zajęć terapeutycznych. Kwota przeznaczona na zakupy wyniosła ponad 100 000 zł. Podczas szkoleń zewnętrznych oraz organizowanych na miejscu ponad 31 nauczycieli miało okazję poszerzyć swe kompetencje z takich zagadnień jak praca metodą projektu oraz umiejętności wykorzystania technologii informatycznej w dydaktyce, umiejętność rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów. W wyniku naboru, do zajęć zostało zakwalifikowanych 213 uczniów.  W związku z tym, że Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie trwania projektu do czerwca 2020 r. a część uczniów klas najstarszych ukończy niebawem szkołę, na początku nowego roku szkolnego zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający. W ramach projektu odbywają się zajęcia zarówno indywidualne jak i grupowe, terapeutyczne, wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęcia odbywają się w dni nauki szkolnej oraz soboty.  

Pod koniec marca trzy grupy, ok. 150 uczestników projektu, przez kolejne trzy dni” odwiedziły stolicę, by poczuć ducha nauki.  Swoją wizytę w Centrum Nauki Kopernik rozpoczęli od odwiedzenia planetarium. Tam czekała na nich podróż w kosmos. Prezenter „Nieba Kopernika” opowiedział o historiach, które można odczytać z gwiazd. Nauczył także znajdować na niebie Gwiazdę Polarną. Następnie uczniowie z uwagą obejrzeli edukacyjny film animowany „Polaris”. Po planetarium nadszedł czas na zwiedzanie Centrum. Wystawa składająca się z ponad 400 eksponatów zrobiła wrażenie. Nasi uczniowie obserwowali, doświadczali, stawiali pytania a potem szukali odpowiedzi. Wielu z nich odkryło w sobie duszę naukowca. 

Z języka angielskiego w 5 grupach ośmioosobowych prowadzone są zajęcia wyrównawcze, a w dwóch rozwijające zainteresowania. W sumie to ponad 200 zrealizowanych godzin. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie wykorzystują nowoczesne technologie, laptopy i tablicę interaktywną. Celem zajęć jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz eliminowanie trudności w nauce. Zakupione pomoce w dużym stopniu ułatwiły pracę nad realizacją celów. Uczniowie pracowali nad bieżącym materiałem oraz wyrównywaniem braków programowych z klas młodszych.  Największym zainteresowaniem cieszyła się praca z wykorzystaniem laptopów  i zakupionym oprogramowaniem Didakta”, “Już umiem jak również praca na platformach edukacyjnych Khan Akademy i Matzoo. Efektywne okazały się zajęcia w których uczniowie pracowali nad zagadnieniami gramatycznymi mogąc tworzyć własne quizy czy zadania w aplikacji Learning Apps, którymi potem wymieniali się z kolegami . Jednym z celów do realizacji zajęć rozwijających z języka angielskiego było rozwijanie umiejętności posługiwaniu się językiem w mowie, w związku z tym bardzo dobrze sprawdzały się zadania, w których uczniowie sami tworzyli dialogi i następnie prezentowali je kolegom. Zaangażowani byli również w zadania, w czasie których mogli poznać i ćwiczyć słownictwo używane przez nastolatków z krajów anglojęzycznych poprzez korzystanie z platformy British Council. 

Na odbytych od listopada ub. roku ponad 200 godzinach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki prowadzonych w pięciu ośmioosobowych grupach, których celem jest eliminowanie trudności i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dwóch ośmioosobowych grupach prowadzone są zajęcia rozwijające i kształtujące zainteresowania matematyczne uczniów. Podczas zajęć wykorzystywane są zakupione w ramach projektu laptopy, oprogramowanie dydaktyczne “Didakta” i “Już umiem”, gry dydaktyczne oraz platformy edukacyjne “Khan Akademy” i “Matzoo”.  

Prawie 150, to liczba godzin podczas których 24 uczniów rozwijało swe zainteresowania przyrodnicze. Zajęcia motywowały uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się lekcje min. na temat: rozpoznawania skał i minerałów, organów człowieka, Układu Słonecznego. Nie da się przecenić wartości eksperymentów, które uczniowie przeprowadzają samodzielnie i uzyskują zamierzone efekty. Jakość realizowanych zajęć w znaczny sposób podniosły zakupione w ramach projektu pomoce oraz oświadczenia chemiczne wyjaśniające proste zależności między zjawiskami w przyrodzie. Duże zaangażowanie uczniów wzbudzały obserwacje mikroskopowe własnoręcznie wykonywanych preparatów i wyhodowanych mikroorganizmów. 

Uczniowie klas V i VI w trzech pięcioosobowych grupach uczestniczyli w ponad 60 godzinach zajęć korekcyjno -kompensacyjnych. Największym zainteresowaniem uczniów, cieszyły się ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy (wyszukiwanie podobieństw i różnic), usprawniające syntezę wzrokową (puzzle), ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową (odtwarzanie rysunków), podniesienie poziomu pamięci wzrokowej i uwagi w celu lepszego zapamiętywania struktur graficznych wyrazów, ćwiczenia usprawniające grafomotorykę. 

Podczas zajęć z terapii pedagogicznej największym zainteresowaniem uczniów cieszyło się projektowanie i wykonanie ortograficznej gry planszowej oraz wykorzystanie jej do utrwalania zasad pisowni i ich praktycznego zastosowania, zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych, stron internetowych. 

Od lutego br. 23 uczniów uczęszcza na zajęcia z terapeutyczne integracji sensoryczno-motorycznej, której celem jest stymulacja bazowych układów sensorycznych w kierunku normalizacji procesów rejestracji i przetwarzania bodźców wejściowych, poprzez aktywności powodujące powstawanie coraz bardziej złożonych reakcji adaptacyjnych, stymulacja rozwoju systemu nerwowego i motorycznego w celu pokonywania trudności edukacyjnych oraz wspomaganie dziecka w jego własnym dążeniu do rozwoju. W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt i przybory do ćwiczeń, które wzbudzają w uczniach wiele emocji. Popularnością cieszy się materiał dotykowy, sprzęt podwieszany normalizujący czucie głębokie i układ przedsionkowy, masażery i stymulatory zmysłów zewnętrznych oraz elementy ścieżek motorycznych, pojazdy, gry, zabawki sensoryczne, przybory do ćwiczeń, piłki, równoważnie, kształtki terapeutyczne, dociążające elementy ubioru, tunele elastyczne itp. 

Połowa z 38 zakwalifikowanych do terapii biofeedback uczniów uczestniczy w cyklu treningów składających się z badań diagnostycznych i kontrolnych EEG oraz serii od 30 do 40 treningów. Od września treningami zostaną objęci pozostali uczniowie. Trening Biofeedback jest to metoda terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, w tym wypadku będą to fale mózgowe. Podczas treningu stymulowana będzie (wzmacniana lub tłumiona) aktywność fal mózgowych w całym spektrum od fal Delta przez Theta, Alfa, Smr, do Beta2. 

Kilku uczniów uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych ćwicząc percepcję słuchową; rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty, naśladowanie sekwencji dźwięków, ćwiczenia operacji myślowych: szeregowanie, układanie sekwencji, gry planszowe, ćwiczenia myślenia przyczynowo skutkowego: układanie historyjek obrazkowych. w ramach zajęć wykorzystywane są: zestawy konstruktorskie, zestawy pomocy wg metody krakowskiej J. Cieszyńskiej: ćwiczenia lewopółkulowe, sylaby, zestawy do kształtowania myślenia przyczynowo skutkowego.  

Prowadzone są także zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, na których uczniowie uczyli się poprzez zabawę, np. utrwalanie zasad ortograficznych poprzez  gry ortograficzne „Biegające dyktando”, „Kalambury ortograficzne”, „Czarny Piotruś”. 

24 uczniów w 4 grupach wzięło udział w ponad 140 godzinach zajęć z informatyki, podczas których rozwijali swoje zainteresowania i zdolności związane z programowaniem w Scratch, mBlock oraz wstępnie w C++. Na pierwszych zajęciach poznawali zasady układania algorytmów, tworzyli programy bez użycia komputera. Kolejny blok zajęć dotyczył programowania na podstawie algorytmów w środowisku Scratch – w tym także tworzenie gier i programów obliczeniowych. Po zakończeniu zajęć związanych z programowaniem w Scratch uczniowie rozpoczęli programowanie robotów mBot w środowisku mBlock – na tych zajęciach programowali ruch robotów, wykorzystanie dostępnych czujników. Ostatnie zajęcia dotyczą programowania w środowisku C++.Największe zainteresowanie i najbardziej efektywne okazały się zajęcia z programowania robotów. Uczniowie od praktycznie zerowej wiedzy z tej dziedziny przeszli do tworzenia całkiem poważnych autorskich programów sterujących robotami. Zadania w poszczególnych grupach realizowane były z uwzględnieniem poziomu wieku uczniów – młodsze grupy realizowały z danego zagadnienia zadania łatwiejsze, starsze o większym stopniu trudności. W ostatnim czasie zostały zakupione zestawy gier Scottie Go, które po zainstalowaniu na tabletach zakupionych również w ramach projektu uatrakcyjnią naukę programowania dla najmłodszych. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacanowie.  

„Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota dofinansowania wynosi 576 182, 28 zł. Celem realizacji projektu jest podniesienie efektów kształcenia w Szkole Podstawowej w Pacanowie poprzez udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania, w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych , a także podczas zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wymienione zajęcia będą prowadzone innowacyjnymi, atrakcyjnymi dla uczniów metodami. Zapewnione są również szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. 

 

 

Archiwum wpisów w projekcie „Nowoczesna szkoła”

Zakończenie projektu „Nowoczesna szkoła”

       Z dniem 31.12.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie zakończyła realizację projektu „ Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota...

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna szkoła”

Aktualny regulamin rekrutacji do pobrania ...

Zawieszenie zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

  Od dnia 12 marca w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych zawieszona została również realizacja zajęć w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła" Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w...

Nowoczesna Szkoła -semestr trzeci

Od września br. w naszej szkole, kontynuowany jest projekt "Nowoczesna Szkoła", w ramach którego odbywa się szereg zajęć rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapeutycznych. Uczestniczy w nim 161 uczniów. Miesięcznie realizowane są 43 godziny...

Wyjazd edukacyjny

Dziś odbył się kolejny wyjazd edukacyjny w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła". Tym razem byliśmy w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła"Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Europe Code Week

W ramach Europe Code Week 2019, w całej Europie przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będą wydarzenia związane z promowaniem kodowania. W Polsce zgłoszono największą ich ilość z krajów Unii Europejskiej. W naszej placówce, w ramach tygodnia kodowania rozpoczął się...

Wycieczka do Bałtowa

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć dalej w zajęciach, organizowanych w ramach projektu Nowoczesna Szkoła. Jednakże projekt, to nie tylko nauka, ale również miła zabawa i przygoda, co pokazują wyjazdy...

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „ Nowoczesna szkoła” w I sem. 2019/20

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „ Nowoczesna szkoła” Iwona Zych - Żak Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VII ab Wtorek – godz. 7.25 – 8.10 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VI ab Czwartek...

O projekcie „Nowoczesna Szkoła”

Artykuły prasowe z informacjami o realizacji  projektu "Nowoczesna Szkoła " opublikowane zostały na: Portalu informacyjnym (www.pacanow.online) http://pacanow.online/nowoczesna-szkola-2/ http://pacanow.online/przyszlosc-pacanowa/...

Nowoczesna Szkoła

Od listopada ub. roku Szkoła Podstawowa w Pacanowie realizuje projekt “Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki temu możliwe było doposażenie szkolnych pracowni m.in. w...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 20.000 ZŁ NETTO

  Zamawiający:   GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE   NIP: 6551774893 REGON: 000592578 PKD: P.85.20.Z - Szkoły podstawowe Adres siedziby: Ulica: Karska Nr budynku: 3 Nr lokalu: Kod pocztowy: 28-133 Miejscowość: Pacanów Kraj:...

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Metoda eksperymentu w praktyce szkolnej”

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła” odbyło się kolejne szkolenie części kadry pedagogicznej. Uczestnicy poznali wiele technik i metod, które pozwolą efektownie i efektywnie przekazywać wiedzę, wzbudzając w uczniach ciekawość świata. Metoda eksperymentu...

Terapia integracji sensoryczno-motorycznej

Integracja sensoryczna to neurologiczny proces, w którym dochodzi do organizacji naszych wrażeń sensorycznych, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować w codziennym życiu i uczyć się rzeczy nowych. Zazwyczaj nasz mózg otrzymuje informacje z otoczenia lub naszego ciała,...

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI

W Szkole Podstawowej w Pacanowie  zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne realizowane są  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej z trzech grup uczniów klas IV-VI na podstawie programu terapeutycznego „Ortograffiti” . Są one przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, u...

Roboty ruszyły w trasę

Roboty ruszyły w trasę Zajęcia rozwijające z programowania i robotyki wkroczyły w nową fazę. Po zakończeniu cyklu zajęć związanych z programowaniem w środowisku Scratch przyszedł czas na programowanie robotów mBot. Przejście z jednego typu programowania na drugi nie...

„Nowoczesna Szkoła”

„Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowany od listopada 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły...

Zajęcia wyrównawcze dla klas gimnazjum i klasy 8a w ramach projektu Nowoczesna Szkoła

W ramach projektu Nowoczesna Szkoła odbywają się zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 8a oraz 3abG. Podczas zajęć uczniowie niwelują braki wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania działań na liczbach,procentach, potęgach i pierwiastkach i wyrażeniach...

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego są organizowane dla klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych. Podczas zajęć niwelowane są deficyty wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki. Uczniowie wykorzystują platformy edukacyjne takie jak:...

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas czwartych

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas czwartych w ramach projektu “Nowoczesna szkoła” odbywają się w poniedziałki na siódmej godzinie lekcyjnej. W ramach zajęć ćwiczymy znajomość tabliczki mnożenia, wykonywanie działań pamięciowych na liczbach...

Zajęcia rozwijające z przyrody – gr. II

W zajęciach biorą udział uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Na podstawie przeprowadzanych obserwacji i doświadczeń poznają procesy biologiczne i chemiczne zachodzące w środowisku i w organizmach. Potrafią identyfikować skład powietrza,...

Terapia pedagogiczna – grupa III i IV

Uczniowie klasy szóstej i siódmej uczestniczący w zajęciach terapii pedagogicznej w pierwszym etapie przypominali i powtarzali podstawowe zasady ortograficzne. Doskonalili umiejętność praktycznego wykorzystania reguł pisowni w różnorodny sposób: rozwiązywali rebusy,...

Zajęcia rozwijające z matematyki – grupa 1

Zajecia rozwijające z przyrody

Zajęcia rozwijające z przyrody – Grupa I, tworzą ją uczniowie klasy IVb i Vb. Wykonywali na nich doświadczenia i eksperymenty. Na zajęciach realizowane były tematy min. dotyczące gleby, powietrza, ciśnienia. Uczniowie oglądali i samodzielne robili  preparaty...

Szkolenie dla nauczycieli

Projekt „Nowoczesna szkoła” to nie tylko zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, pomagające im wyrównać braki, dodatkowa pomoc psychologiczna – pedagogiczna i nowoczesny sprzęt dla szkoły, ale także szkolenia dla kadry pedagogicznej. Pierwsze z nich dotyczące...

Zajęcia informatyka – robotyka

Zajęcia informatyki – robotyki w ostatnim okresie poświęcone były algorytmice i programowaniu. Jako środowisko programistyczne używany był Scratch, a zadania do zrealizowania dostosowane były do poziomu wiekowego poszczególnych grup. W trakcie zajęć układane były...

Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content