Zamawiający:  

GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE 

NIP: 6551774893 

REGON: 000592578 

PKD: P.85.20.Z – Szkoły podstawowe 

Adres siedziby: 

Ulica: Karska 

Nr budynku: 3 

Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 28-133 

Miejscowość: Pacanów 

Kraj: Polska 

Telefon: 413765101 

Fax: 413765101 

Adres e-mail: dyrektor@sppacanow.pl 

Adres strony www: www.sppacanow.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEU PONIŻEJ 20.000 ZŁ NETTO 

Usługa wsparcia w zarządzaniu projektem  „Nowoczesna szkoła” 

Pacanów, dnia 27.12.2018 r.  

_________________________ 

Kierownik Zamawiającego 

Zatwierdzam 

Rozdział 1. 

Uwagi ogólne 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 1. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 
 1. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: 
 1. Strona internetowa zamawiającego www.sppacanow.pl 
 1. Tablica ogłoszeń 

Rozdział 2. 

Zamawiający: 

GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE 

NIP: 6551774893 

REGON: 000592578 

PKD: P.85.20.Z – Szkoły podstawowe 

Adres siedziby: 

Ulica: Karska 

Nr budynku: 3 

Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 28-133 

Miejscowość: Pacanów 

Kraj: Polska 

Telefon: 413765101 

Fax: 413765101 

Adres e-mail: dyrektor@sppacanow.pl 

Adres strony www: www.sppacanow.pl 

Rozdział 3. 

Tryb udzielenia zamówienia 

 1. Postępowanie realizowane jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 20.000 zł netto.  
 1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1986) 

3. Wszyscy Wykonawcy traktowani będą na równych prawach, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. 

4. Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Rozdział 4. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia Zamawiającego w zakresie zarządzania projektem: 

 1. Wsparcie Zamawiającego  w zarządzeniu projektem w zakresie przygotowywania dokumentów do poprawy wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesna szkoła”, innych korekt we wniosku o dofinansowanie, pism i stanowisk do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego oraz odpowiedzi na pisma i stanowiska Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, 
 1. Wsparcie Zamawiającego w  zakresie rozliczenia projektu tj. weryfikacja sporządzonych przez Zamawiającego 7 kwartalnych wniosków o płatność oraz końcowego rozliczenia projektu we współpracy z księgowym projektu, 
 1. Wsparcie Zleceniodawcy w przygotowaniu i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie, w zakresie realizacji wybranych usług edukacyjnych w ramach projektu (postępowanie realizowane w trybie art. 138 o PZP) oraz zakupu pomocy dydaktycznych, weryfikacja przygotowanej przez Zleceniodawcę dokumentacji realizowanych postępowań. 
 1. Wsparcie Zleceniodawcy w przygotowaniu dokumentacji do kontroli z realizacji projektu. 
 1. Wsparcie Zleceniodawcy w sprawach bieżących związanych z realizacją projektu. 

(CPV): 79421000-1 – usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 

Rozdział 5. 

 1.   Termin wykonania zamówienia: od dnia  zawarcia umowy do 31.03.2020 r
 1. Zamawiający zastrzega, że  w przypadku przedłużenia okresu realizacji Projektu okres realizacji niniejszego zamówienia ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące (tj. nie dłużej niż do 30.06.2020 r.). 
 1. Zawiadomienie w sprawie przedłużenia okresu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże w terminie do 31.03.2019 r. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem przez okres wskazany w zawiadomieniu lecz nie dłużej niż do 30.06.2020 r.        

Rozdział 6. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają, opisane poniżej, warunki dotyczące: 
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym  
 1. spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

oraz nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania w okolicznościach wskazanych w pkt 6 i 7 poniżej.  

 1. Zamawiający ustanawia następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia i wiedzy Wykonawcy: 

Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony – jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:  

należycie wykonał usługę polegającą na zarządzaniu, lub udziale w zarządzaniu na zlecenie zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu, projektem finansowanym ze środków UE w ramach dowolnego programu operacyjnego, przy czym okres realizacji projektu wynosił lub wynosi co najmniej 12 miesięcy i wartość projektu była lub jest nie mniejsza niż 100.000 zł. Jeżeli wartość projektu ustalona jest w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN wg średniego kursu NBP waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 1. Zamawiający ustanawia następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego wykonawcy: 

Zamawiający uzna, że warunek dotyczący potencjału kadrowego Wykonawcy został spełniony – jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie realizacji usługi będzie dysponował osobą spełniającą poniższy warunek: posiadającą doświadczenie w zarządzaniu, w charakterze kierownika projektu lub koordynatora projektu lub asystenta projektu lub osoby wykonującej w imieniu zewnętrznego podmiotu zarządzającego projektem jedną z powyższych funkcji  – projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach dowolnego programu, o wartości co najmniej 100.000 zł, którego okres realizacji obejmował co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli wartość projektu ustalona jest w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN wg średniego kursu NBP waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 1. Zamawiający ustanawia następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące potencjału finansowego Wykonawcy: 

Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do niniejszego warunku.  

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 
 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:  
 1. wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp); 
 1. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

•o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), 

•o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, 

•skarbowe  

•o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.);  

 1. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b powyżej;  
 1. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
 1. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
 1. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
 1. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
 1. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
 1. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
 1. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (2018 r. poz. 703 z późn. zm.); 
 1. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
 1. wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508,, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 
 1. wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

•uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

•posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych,   

•pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

•pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 1. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn zm.),  złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.    
 1. Wykluczenie wykonawcy z postępowania jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.  

Rozdział 7. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia w niniejszym postępowaniu 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 6 SIWZ Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 1. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Wykaz powinien obejmować główne usługi, tj. usługi  niezbędne do wykazania spełniania warunku doświadczenia określonego  w Rozdziale 6. pkt 2. SIWZ i musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia czy Wykonawca spełnia warunki określone w tym punkcie. 

Dowodami, o których mowa powyżej mogą być: 

 1. poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane) ; 
 1. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie.  

W przypadku gdy usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego prowadzącego niniejsze Postępowanie Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 1. Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia, jakie będą dostępne wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Wykaz powinien obejmować informacje niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale 6. pkt 3. SIWZ. 
 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w Rozdziale 6 pkt 6, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rodziale 6 pkt 2 i 3 polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale). Wraz z pisemnym zobowiązaniem wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię stosownych dokumentów rejestrowych podmiotu trzeciego, z których wynikać będzie umocowanie osoby, która podpisała zobowiązanie do reprezentacji podmiotu trzeciego, a jeżeli zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego podpisał pełnomocnik – wraz z pełnomocnictwem w oryginale lub kopii notarialnej. 
 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 1. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby z zobowiązania, o którym mowa w pkt 5 lub innych dokumentów, składanych wraz z ofertą wynikał: 
 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 1. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 
 1. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
 1. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów  
i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia – nie spełnia”. 

Rozdział 8. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim przypadku każdy z nich osobno musi wykazać brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt  6. Waruneki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 2 i 3 muszą wykazać łącznie.  

W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/ spółki cywilne) obowiązują ich następujące zasady: 

 1. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) oraz dokumenty, wymienione w Rozdziale 7. SIWZ, przy czym: 
 1. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa: 
 • Dokumenty i oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 1 i 4 SIWZ, 
 1. Wykonawcy występujący wspólnie składają łącznie: 
 • wykazy, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 2 i 3. SIWZ, 

Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 12. SIWZ. 

Rozdział 9. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się  
z Wykonawcami 

 1. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną pisemnie  lub  faksem. 
 1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą drogą elektroniczną, pisemnie lub faksem. 
 1. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 
Pytania należy kierować do dnia 31.12.2018 r  

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest Elżbieta Cybulska . 
 1. Nr telefonu do kontaktu:413765101 
 1. Nr faksu do kontaktu: — 413765101 
 1. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: przetargi@sppacanow.pl .    
 1. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie lub faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres wykonawcy, numer telefonu, faksu, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania lub otrzymać drogą elektroniczną po zgłoszeniu zapotrzebowania. 

Rozdział 10. 

Wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

Rozdział 11. 

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział 12. 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 1. Ofertę sporządza się w formie pisemnej i przesyła Zamawiającemu pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną. 
 1. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do SIWZ. 
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 1. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie. 
 1. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
 1. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 
 1. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 1. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419ze zm.)”. 
 1. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. 
 1. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ.  
  W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszej SIWZ. 
 1. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
 1. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

OFERTA NA 

Usługa wsparcia zarządzania projektem 

 „Nowoczesna szkoła”  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 2.01.2019 r. godz. 09:30 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 
 1. Oferta musi zawierać: 
 1. Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,: 
 1. Wykazy i oświadczenie wskazane w Rozdziale 7 SIWZ, a jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu trzeciego także dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 i 9. 
 1. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń  składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 
 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 
 1. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 2., 3., 4 oraz 5 (jeżeli dotyczy) SIWZ należy złożyć w formie oryginału. 
 1. Dokumenty, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 1. SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 1. Wykazy i oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 2, 3, 4 SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami do SIWZ, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje. 

Rozdział 13. 

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 

 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: w terminie do dnia  02.01.2019r. do godz. 9,00. 
 1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
 1. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 1. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w terminie określonym w niniejszym punkcie. 

Rozdział 14. 

Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności 

 1. Wykonawca określi w ofercie miesięczną cenę ryczałtową oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację usług w ramach pełnego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia,. 
 1. Łączne wynagrodzenie wykonawcy i jednocześnie maksymalne zobowiązanie zamawiającego stanowić będzie iloczyn miesięcznej ceny ryczałtowej i liczby pełnych miesięcy od zawarcia umowy do terminu końcowego realizacji zamówienia wskazanego w Rozdziale 5 oraz iloczyn 1/30 miesięcznej ceny ryczałtowej i liczby dni niepełnego miesiąca (jeżeli umowa zostanie zawarta w trakcie miesiąca kalendarzowego).  
 1. Miesięczna cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia. 
 1. Walutą ceny jest złoty polski. 
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 1. Należność płatna będzie po zakończeniu realizacji każdego miesiąca, dokonaniu protokolarnego odbioru usługi,  przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

Rozdział 15. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu (zgodnie z rozdziałem 16 siwz).  
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów: 
Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 
1. Kryterium 1 – Cena 100 
SUMA 100 

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą miesięczną cenę ryczałtową brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z wzorem: 

                                       Najniższa miesięczna cena ryczałtowa brutto spośród ocenianych ofert  

      Liczba punktów oferty = ————————————————————————————————— x 100 

                                                    Miesięczna cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

Rozdział 16. 

Omyłki, podstawy odrzucenia ofert 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 1. oczywiste omyłki pisarskie; 
 1. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
 1. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

    niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 1. treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ; 
 1. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
 1. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 1. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
 1. Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt  1 lit.c. 

Rozdział 17. 

Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
 1. odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
 1. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  
  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom  
  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  
  o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 1. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. 

… 

Rozdział 18. 

Klauzula informacyjna RODO   

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie  
 1. inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/*;inspektor@cbi24.pl 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego przedmiotem postępowania, w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia ……………”; 
 1. wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem;  
 1. wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia postępowania objętego niniejszym zamówieniem i dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy; 
 1. przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia   na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, jak również w celu posługiwania się nią w celach postępowań sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z niniejszym postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;  
 1. w celu archiwizacji dokumentacji postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznych Pana/Pani dane osobowe będą ponadto udostępniane innym podmiotom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią; 
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i po jego zakończeniu, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a które i nie zostały one uznane za najkorzystniejsze), następnie – w czasie obowiązywania umowy, a następnie przez okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, a przez okres dłuższy jedynie w przypadku, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  
 1. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 1. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO; 
 1. posiada Pani/Pan: 
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 1. w odniesieniu do danych osobowych podawanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie przysługuje Pani/Panu: 
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, co do których podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub wniosku, lub jakimkolwiek oświadczeniu, załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego o:  

– fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

– przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego;  

Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.  

Rozdział 19.  
Podwykonawstwo 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

Rozdział 20. 

Załączniki do SIWZ … pobierz w pliku *.zip

Załącznik Nr 1Formularz oferty 

Załącznik Nr 2Wzór wykazu wykonanych usług 

Załącznik Nr 3 Wzór wykazu osób 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Załącznik Nr 5 Wzór umowy 

Skip to content