Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na stworzenie Pracowni Ekologiczno _ Przyrodniczej. Całkowity koszt wyniósł 23688,70zł w tym 18688,70 zł to środki z w/w Funduszu. Z wpłat rodziców – 4500 zł, zakupione zostały meble, a ze środków Funduszu pomoce do eksperymentów przyrodniczych.

Głównymi założeniami projektu było:
-Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych;
-Podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska;
-Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
-Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

Założenia te zrealizowane zostały poprzez:
-Utworzenie pracowni edukacji ekologiczno- przyrodniczej w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
-Organizacja zajęć lekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno- przyrodniczej, wykorzystanie pracowni do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym, kształtujących zainteresowanie ekologią, ochroną przyrody i środowiska;
-Przeszkolenie nauczycieli w ramach programu, w celu umożliwienia optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach; -Organizacja innych form edukacyjnych w oparciu o pracownię edukacji ekologiczno- przyrodniczej.

Zakupione pomoce pozwalały realizować treści związane z następującymi modułami:
1.Ochrona powietrza, atmosfery, energia odnawialna.
2.Ochrona wód.
3.Ochrona gleb i powierzchni Ziemi.
4.Obserwacje, badania i pomiary przyrodnicze.

W ramach realizacji założeń pracowni przeprowadzono następujące działania:
1.Działania edukacyjne skierowane do uczniów szkoły w ramach zajęć lekcyjnych :
-doświadczenie;
-eksperymenty;
-zajęcia praktyczne;
-zajęcia metodą projektów;
-warsztaty ekologiczne;
-konkursy.
2.Działania edukacyjne skierowane do uczniów szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym:
-zajęcia w terenie z wykorzystaniem pomocy (badanie wody, gleby, stacja meteorologiczna);
-warsztaty ekologiczne
-wycieczki;
-zdobywanie przez uczniów dyplomów, certyfikatów – Certyfikat Młodego Ekologa.
3.Działania edukacyjne angażujące szkołę jednostki spoza szkoły:
-spotkania z rodzicami celem prezentacji dokonanych wspólnie z uczniami spostrzeżeń odnośnie stanu środowiska i uświadomienie, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa; -współpraca z ZGOK w Rzędowie; -współpracę z Energetycznym Centrum Nauki w Kielcacach..

W ramach realizacji projektu odbyły się następujące wydarzenia:
1.Dzień Doświadczeń Przyrodniczych. Uczniowie z różnych klas uczestniczyli w tym pokazie. Członkowie Koła Przyrodniczego prezentowali doświadczenia, które wykonywali wcześniej na zajęciach. Wykorzystali pomoce znajdujące się w pracowni przyrodniczo – ekologicznej. Tematy doświadczeń dotyczyły obserwacji mikroskopowych, uzdatniania skażonej wody, recyklingu, ogniwa paliwowego jako przykład wykorzystania etanolu do produkcji energii elektrycznej, rozpoznawania i badanie skał, obserwacji, pomiarów, badanie temperatury powietrza i wody oraz ćwiczenia związane z obiegiem wody w przyrodzie. Doświadczenia cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów.
2.Wyjazd do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie – to doskonałe ugruntowanie wiedzy zdobytych na zajęciach na temat recyklingu. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz ich ponownego wykorzystania nie tylko przez odpowiednie instytucje, ale również w najbliższym otoczeniu. Z tworzyw przeznaczonych na odpady wykonali wspaniałe kartki świąteczne. W drugiej części uczniowie zwiedzili Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi gdzie mogli zobaczyć co dzieje się z odpadami z ich gospodarstw domowych.
3.Wyjazd do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach okazał się kopalnią wiedzy o planetach Układu Słonecznego. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia ciekawych eksperymentów, obrazujących procesy zachodzące na powierzchni planet. Wczuli się również w rolę kosmonautów, opracowując plan wyprawy w kosmos. Uczestniczyli też w wystawie interaktywnej, wyruszając w podróż do świata energii.
4.W ramach realizacji projektu „Pracownia Edukacji Ekologiczno – Przyrodniczej” przez cały rok uczniowie zdobywali nowe kompetencje i umiejętności, ubiegając się o certyfikat „Młodego Ekologa”. Najwytrwalsi zostali nagrodzeni podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Certyfikaty otrzymali: Olaf Sasiela, Katarzyna Gołębiowska, Martyna Wieczorek, Michał Obarzanek, Zuzanna Pluta. Gratulujemy.
Organizacją pracowni oraz wszystkich wydarzeń zajęły się nauczycielki przyrody: Teresa Kseń i Marta Golonka.

Skip to content