Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
Szkoła Podstawowa w Pacanowie realizuje nowy projekt ,, Szkoła nowych możliwości” 
    
        Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej jest  realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole, zaś jego celami szczegółowymi jest, między innymi, rozwinięcie zainteresowań i kompetencji kluczowych naszych uczniów i uczennic.
         Powyższe cele realizowane będą poprzez atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno - wyrównawcze: z języka angielskiego, matematyki,  języka polskiego oraz zajęcia przyrodnicze, taneczne i plastyczne. Uczniowie z założeniami  projektu zostali zapoznani na początku września.  Po analizie potrzeb indywidualnych,  uczniom potrzebującym pomocy została przedstawiona oferta zajęć wyrównawczych. Uczniowie mieli też możliwość wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami.

         Dnia 11 października Dyrektor szkoły Małgorzata Stańczyk zaprezentowała  nowy projekt  całej społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom.  Wśród gości byli ludzie znający i rozumiejący potrzeby szkoły,  dzięki którym między innymi  w wakacje wyremontowano szkolne łazienki oraz położono kostkę na placu przed głównym wejściem do budynku szkoły.  Spotkanie to było więc okazją do podziękowania: Wójtowi Gminy Pacanów panu Wiesławowi Skopowi, Radnym na ręce pana Bolesława Negi oraz rodzicom naszych uczniów ciągle wspomagających szkołę, państwu: Jolancie i Alfredowi Kałuckim,  Marcie i Mariuszowi Dudkom, Agnieszce i Waldemarowi Kaczmarczykom, Joannie
i Krzysztofowi Cepilom oraz Bożenie i Henrykowi Wawrzyńcom.

Redakcja SP Pacanów

DSC08045
DSC08055
DSC08056
DSC08060
DSC08062
DSC08063
DSC08064
DSC08065
DSC08067
DSC08072
DSC08075