Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
Rozpoczynamy realizację nowego projektu dofinansowanego
z funduszy Unii Europejskiej!


        Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie rozpoczęła projekt p. t. „Szkoła nowych możliwości”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole, zaś jego celami szczegółowymi jest, między innymi, rozwinięcie zainteresowań i kompetencji kluczowych naszych uczniów i uczennic.

Powyższe cele realizowane będą poprzez atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno - wyrównawcze:
1.zajęcia z języka angielskiego
2.zajęcia z matematyki
3.zajęcia z języka polskiego,
4.zajęcia przyrodnicze,
5.zajęcia taneczne,
6.zajęcia plastyczne.

        Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Szkoła nowych możliwości” rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 września i będzie trwała do końca września br. Wszystkich chętnych zapraszamy do pobrania dokumentacji zgłoszeniowej zamieszczonej poniżej. Prosimy nie czekać do końca rekrutacji tylko zgłosić się już dziś, bo liczba miejsc na wszystkich zajęciach jest ograniczona.
Projekt