Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11

     
     Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego

ustalam

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku
szkolnym 2010/2011:


- 12 listopada 2010 r.
-   7  stycznia 2011 r.
-   5 kwietnia 2011 r. ( sprawdzian kl. VI)
-   2 maja
2011 r.

Informuję rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.

Małgorzata Stańczyk
Dyrektor szkoły