Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
,,INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH” - KONTYNUACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Dla przypomnienia:
       Projekt przewidziany na lata 2010-2013 realizowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.    

        W projekcie prowadzonym przez organ prowadzący bierze udział kilka gminnych szkół, a wśród nich Szkoła Podstawowa w Pacanowie. Szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zajęcia pozalekcyjne. Realizacja tego projektu, który jest elementem polityki oświatowej naszego państwa, ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I - III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną  z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnym i rozwojowymi.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć realizowany w naszej szkole w ramach projektu.

<< HARMONOGRAM >>