Ważne informacje
..::Dla rodzica::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2009/2010
PROJEKTY
Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców wybrany w roku szkolnym 2011/2012:
Przewodnicząca  RR - Aneta Czerwińska
Zastępca Przewodniczącej RR - Danuta Wójtowicz
Skarbnik RR - Elżbieta Plewa
Dzień Bezpiecznego Internetu 2010
ZARZĄDZENIE NR 7/2011

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego
ustalam
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku
szkolnym 2011/2012:
- 14 września 2011 r.
- 31 października 2011 r.
- 3 kwietnia 2012 r. ( sprawdzian kl. VI)
- 30 kwietnia 2012 r.
- 4 maja 2012r.
- 8 czerwca 2012r.
Informuję rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.
Małgorzata Stańczyk
Dyrektor szkoły