Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

w Pacanowie

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Pacanowie .

 • 2

Samorząd uczniowski, działający w SP w Pacanowie,  zwany dalej SU, działa na podstawie art. 85 Ustawy Prawo Oświatowe, Dz. U. 2021.1082, Statutu Szkoły Podstawowej w Pacanowie oraz niniejszego Regulaminu.

 Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 • 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

 1. aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, organizowanie na terenie szkoły sekcji służących pomocą uczniom mającym trudności czy też uczniom po dłuższych nieobecnościach w szkole.
 2. promowanie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, upowszechnianie wiedzy dotyczącej dokumentów oraz instytucji zajmujących się prawami dziecka.
 3. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 4. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

 Rozdział III: OPIEKUN SU

 • 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

 • 5

Opiekuna SU wybiera Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych oraz Zarząd SU, najlepiej w czerwcu danego roku na następny rok szkolny. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. W przypadku braku kandydata opiekunem SU zostaje obecny opiekun, jeśli wyrazi na to zgodę.

W przypadku długotrwałej nieobecności opiekuna  lub gdy obecny opiekun nie wyraża zgody na pełnienie tej funkcji, należy wyłonić kandydata wśród pozostałych nauczycieli.

Jeśli jednak SU nie znajdzie kandydata na opiekuna, to dyrektor powinien przedstawić minimum 2 kandydatury na to stanowisko.

 • 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 1. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. otwartość na sugestie uczniów,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

 • 7

Organami samorządu uczniowskiego są:

 • Przewodniczący Samorządu Szkolnego;
 • Zarząd SU;
 • Samorządy klasowe;
 • Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana Radą Samorządu);

Ich kadencja trwa 1 rok . Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

 • 8

Zadania Przewodniczącego SU

 • Zwołuje zebranie Samorządu Uczniowskiego.
 • Prowadzi zebranie Samorządu lub wyznacza prowadzącego zebranie.
 • Reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym i poza nim.
 • Współpracuje w imieniu uczniów z dyrektorem i radą pedagogiczną.
 • Zatwierdza decyzje Samorządu.
 • Jest odpowiedzialny za realizację decyzji Samorządu, które zatwierdził.

 

 • 9

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 4. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
 5. opiniowanie dokumentów szkolnych, w tym Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, opinia w sprawie dni wolnych, opinia o pracy nauczyciela ubiegającego się o ocenę pracy.
 6. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

 • 10

Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych:

 1. identyfikuje potrzeby uczniów,
 2. inspiruje i zachęca uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 3. informuje uczniów o działalności Zarządu SU.
 4. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
 • 11

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
 • 12

Zarząd SU składa się z:

 1. Przewodniczącego SU,
 2. Wiceprzewodniczącego SU,
 3. Skarbnika,
 4. Sekretarza

Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych

 • liczy 6 przedstawicieli, po jednym z każdej klasy
 • przedstawicieli do Rady delegują poszczególne klasy
 • członkiem Rady może zostać uczeń, który otrzymał w ostatnim okresie klasyfikacyjnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania

Sekcje  – Zarząd wraz z Radą może powołać sekcje tematyczne ze swych składów.

 

 

 • 13

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 • 14
 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

ROZDZIAŁ V ORDYNACJA WYBORCZA

 • 15

Organy wybieralne SU: Zarząd SU oraz Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co roku w miesiącu wrześniu . Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 • 16

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – VIII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

 

 • 17

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 2. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 • 18

Wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:

 • Do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokonuje wyboru maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU. Kandydaci mogą również zgłaszać się sami.
 • W ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący klasowi zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu. Uczniowie, którzy zgłosili się sami przedkładają opiekunowi SU swoje kandydatury.
 • Kandydatami mogą być uczniowie, którzy na zakończenie poprzedniego roku szkolnego uzyskali z zachowania co najmniej ocenę bardzo dobrą.
 • Opiekun SU ogłasza termin wyborów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Do przedednia wyborów trwać może kampania wyborcza kandydatów, w różnych formach niezakłócających pracy szkoły.
 • W dniu wyborów należy opiekun SU powołuje komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

 

 

 

 

 • 19

 

Skład komisji:

 • Nauczyciel – opiekun SU
 • Po jednym reprezentancie klas siódmych i ósmych (wskazanym przez daną klasę)

 

 • 20

 

Organizacja wyborów:

 • Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
 • Komisja Wyborcza sporządza listę uczniów uprawnionych do głosowania.
 • Na podstawie tej listy wydaje karty do głosowania uczniom poszczególnej klasy. Karty zawierają nazwiska kandydatów i pieczęć szkoły.
 • Odebranie kart potwierdza każdy uczeń podpisem na liście.
 • Lista ta jest załącznikiem do protokołu Komisji Wyborczej.
 • Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata znaku ‘x’.
 • Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub głos został oddany na więcej niż jednego kandydata.
 • Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.

 

 • 21

Obliczanie głosów oraz ogłaszanie wyników:

 • Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
 • Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
 • W pomieszczeniu, w którym komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby niebędące członkami Komisji.
 • Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów.
 • Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.
 • Ogłoszenie wyników wyborów następuje po całkowitym zakończeniu w/w czynności.
 • Członkami Zarządu zostaje 4 kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 

 • 22

Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nie opisane w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.

Jeżeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania regulaminu dotyczącego wyborów wyniki wyborów unieważnia się  i wyznacza się nowy  termin wyborów.

Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna Samorządu i komisji wyborczej.

 

 • 23

Tryb odwołania z funkcji przewodniczącego SU oraz członków zarządu

 • w trybie normalnym – na podstawie umotywowanego wniosku podpisanego przez więcej niż 50% uprawnionych do głosowania złożonego do Opiekuna SU;
 • w trybie dyscyplinarnym – na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej, na skutek poważnego naruszenia Regulaminu lub Statutu Szkoły –
 • na skutek rezygnacji złożonej do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

 • 24

W razie odwołania przewodniczącego jego funkcję zaczyna pełnić wiceprzewodniczący.

Na miejsce wakatu wiceprzewodniczącego lub innego członka zarządu ogłasza się wybory uzupełniające w trybie określonym w pkt.7.3.3

Tryb odwołania członków Rady

 • Samorząd klasowy może w każdym czasie odwołać i powołać nowego członkaRady.

 

 

 

 

 

Rozdział VI: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 • 25

SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków SU i innych osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.

SU może być również finansowany z budżetu szkoły w oparciu o Uchwałę XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z  1.06.2012r.

 

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

 • 26
 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

 

 

Skip to content