Zarządzenie nr 8/2021

Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 20.04.2021r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

  • 1

Zmieniam  harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021 ,
w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,
Zarządzam
dni wolne od zajęć lekcyjnych( także zdalnych) w dniach:
14 września 2020r.

30 kwietnia 2021r.

24-28 maja 2021r.

4 czerwca 2021r.

  • 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów
i ich rodziców/prawnych opiekunów  o ustalonych terminach dni wolnych.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Stańczyk                                                                                                                                                                                (podpis i pieczątka dyrektora)

Skip to content