Pacanów, 28.05.2020r.

Zarządzenie nr 09/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 28.05.2020r.


Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020 ,
w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zmianach
w organizacji roku szkolnego, w tym w terminach egzaminu ósmoklasisty,
Zarządzam
dni wolne od zajęć lekcyjnych( także zdalnych) w dniach:
1 czerwca 2020r.( Dzień Dziecka)
16-18 czerwca 2020r. (egzaminy ósmoklasistów)
12 czerwca 2020r. (piątek po Bożym Ciele)
§ 2
Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Stańczyk

Skip to content