Uwaga: szkoła wypożycza tablety/laptopy tym uczniom, którzy nie dysponują własnym sprzętem. Potrzebę wypożyczenia należy zgłosić do wychowawców !!!

Konsultacje dla uczniów, w formie online, będą  odbywać się zgodnie z planem konsultacji opublikowanym w dzienniku Uonet+ od dnia 25 marca 2020r.

Podczas konsultacji uczniowie i rodzice będą mieli możliwość skomunikowania się z nauczycielem. Konsultacja, to nie lekcja dla ucznia, lecz możliwość spotkania nauczyciela online. Nauczyciel może także zaplanować w czasie konsultacji „Spotkanie” (wideokonferencję) z grupą uczniów. Takie „Spotkanie” pojawi się wówczas przynajmniej dzień wcześniej w kalendarzu ucznia w Teams”


W czasie konsultacji nauczyciele będą dostępni na szkolnych platformach online:

Dodatkowe kanały komunikacji ucznia (i rodzica) ze szkołą: 

 • poczta e-mail, 
 • dziennik Uonet+ 
 • telefon 
   

Niezbędne zasoby:  

 • Komputer z łącznością internetową lub smartfon, lub tablet. 
  • W przypadku komputera: przeglądarka internetowa obsługująca platformę “Office365”, w tym “Teams”(www.office.com) 
  • W przypadku smartfona aplikacja Microsoft “Teams (poniżej linki do pobrania) 
 • Dane dostępowe: login i hasło do platformy Office 365 (otrzymane ze szkoły)  
 • Dziennik Uonet+ 

Czynności wstępne dla uczniów (termin wykonania do dnia 24.03): 

 • Wykonane przynajmniej jednokrotne logowanie w aplikacji “Teams”!  
 • Sprawdzenie uczestnictwa w “Zespołach” 

Zasoby opcjonalne (zalecane do zainstalowania, gdyż ułatwiają pracę):  

Instrukcja dla ucznia: przekazywanie prac do sprawdzenia nauczycielowi przez “Teams”: https://pacanow-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stanislaw_stanczyk_sppacanow_pl/Ecoe0sCen-NCjwvA-oKPM2oBkZOU9Gf6uO2LNmiO5V9OGg?e=zVci44

 

Dane kontaktowe:

 • dyrektor Małgorzata Stańczyk, tel.  797 488 910, e-mail: malgorzata.stanczyk@sppacanow.pl
 • wicedyrektor Elżbieta Cybulska, tel.: 518 655 174, e-mail: elzbieta.cybulska@sppacanow.pl
 • pedagog, tel.: 502 577 383, e-mail: robert.piekarski@sppacanow.pl
 • Pomoc techniczna online, w przypadku problemów z logowaniem do Uonet+  i “Office 365”:Stanisław Stańczyk, tel. 608 478 187, e-mail: admin@sppacanow.pl
 • kadra pedagogiczna:
  • dziennik elektroniczny – Uonet+
  • poczta e-mail nauczycieli (imiona i nazwiska nauczycieli bez polskich znaków) imie.nazwisko@sppacanow.pl

Zasady oceniania w zdalnym nauczaniu

Ocenianie Wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające z Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, odbywa się w oparciu o zapisy w statucie szkoły i przedmiotowych systemów oceniania.

I etap edukacji, edukacja wczesnoszkolna-klasy I – III

Ocena bieżąca w czasie zdalnego nauczania powinna uwzględniać zaangażowanie dziecka
w wykonywanie zadań, ćwiczeń, prac, itp. Stanowić zachętę do podejmowania wysiłku, działania
i samodzielnej pracy. Wskazuje ona dobre i słabe strony ucznia i ewentualne sposoby poprawy. Może być wyrażona w formie opisowej, za pomocą różnych znaczków ( emotki), komentarzy lub ocen cząstkowych w zależności od poziomu klasy i uczących nauczycieli . Uczeń może dostać ocenę za wykonane zadanie w formie karty pracy, testu, krzyżówki, pracy pisemnej, rozwiązanego zadania matematycznego, pracy plastycznej, technicznej lub innej. Prace mogą być wysyłane przez dzieci lub rodziców za pomocą zdjęć, skanów, załączników lub innych narzędzi. Termin wykonania i przesłania pracy do sprawdzenia zależy od ustaleń z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

II etap edukacji, klasy IV-VIII

1.Ocenie podlegają następujące formy pracy uczniów:

Zadania i testy online w aplikacji Teams,
Zadania z innych platform edukacyjnych m.in. E-podręczniki, LearningApps itp.,
Prace plastyczne, projekty, prezentacje, filmiki itp.

2. Terminowość wykonywania zadań:

Uczeń ma wyznaczony termin wykonania zadania (realny).
Dotrzymanie terminu lub jego przekroczenie ma wpływ na ocenę.
Brak pracy, nawet w przypadku przedłużenia czasu na wykonanie, uczeń powinien wyjaśnić (np. problemy techniczne).
W przypadku braku pracy i uchylania się ucznia od jej wykonania powiadamiani zostają rodzice lub opiekunowie

3. Kryteria ocen:
Do zadania nauczyciel przedstawia kryteria jego wykonania (np. w instrukcji w prostym i zrozumiałym języku dla ucznia)
Nauczyciel dostosowuje zadanie i kryteria wymagań do możliwości ucznia.
Ocenie podlegać będzie poprawność wykonania zadania, a w pracach twórczych – kreatywność i estetyka.

kl. IV-VIII wychowanie fizyczne

Formy pracy uczniów udokumentowane przez zdjęcia, filmiki bądź rysunki:
Ćwiczenia, gry i zabawy z młodszym, (starszym) rodzeństwem lub rodzicem.
Pomoc w obowiązkach domowych, wyręczanie rodziców, dziadków, młodszego rodzeństwa w codziennych czynnościach np. Sprzątanie, pranie, wynoszenie śmieci itp.
Wykonanie samodzielnie zbilansowanego posiłku dla siebie lub domowników.
Inne: udział w różnych konkursach #zostanwdomu, umiejętność przygotowania krótkiej rozgrzewki, dobór odpowiednich ćwiczeń, rozwiązywanie quizów o tematyce sportowej, udział w różnych formach aktywności fizycznej online (aerobik, tabata, fitness itp.

 

 

Skip to content