Integracja sensoryczna to neurologiczny proces, w którym dochodzi do organizacji naszych wrażeń sensorycznych, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować w codziennym życiu i uczyć się rzeczy nowych. Zazwyczaj nasz mózg otrzymuje informacje z otoczenia lub naszego ciała, interpretuje je i organizuje naszą zamierzoną reakcję. Jeśli to przetwarzanie nie przebiega prawidłowo mówimy wtedy o zaburzeniu lub dysfunkcji integracji sensorycznej. Sygnałami niepokojącymi rodziców są nietypowe reakcje dzieci na stymulacje sensoryczne związaną ze zmysłami: dotyku, równowagi, kinestetycznym oraz zmysłami wzroku, słuchu, smaku i powonienia, a w konsekwencji wpływają one na rozwój ruchowy, społeczno-emocjonalny, zachowanie i uczenie się dziecka.( źródło ,, Nie-zgrane dziecko” C. S. Kranowitz).

Od lutego b.r. w ramach Projektu ,, Nowoczesna szkoła” prowadzone są w szkole zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensoryczno-motorycznej. Zajęcia realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo, mają formę zajęć indywidualnych opartych głównie na ,,naukowej zabawie”, stymulacji zmysłowej i zadaniach ruchowych. Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej sali. Terapia SI musi być poprzedzona diagnozą dlatego też, w lutym i marcu skupialiśmy się głównie na diagnozie przetwarzania sensorycznego uczniów zgłoszonych do udziału w projekcie. Obserwacja i ocena trwa od 4 do 6 tygodni. Wykorzystuje się takie narzędzia diagnostyczne jak: wywiad z rodzicami i Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego, Obserwację Kliniczną wg Z. Przyrowskiego, obserwację reakcji na stymulacje oraz spontanicznej i kierowanej aktywności uczniów, ankietę nauczycielską i inne.

Program terapii układamy indywidualnie dla każdego dziecka i zostaną z nim zapoznani rodzice. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczna wzmacnia się procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.

Obecnie celem naszych zajęć terapeutycznych jest: poznanie trudności dziecka, oddziaływanie na zaburzone sfery, normalizacja układów sensorycznych i ruchowych, usprawnianie motoryki dużej i małej; poprawa: uwagi, koordynacji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, świadomości ciała, stabilności posturalnej, równowagi, tolerancji na ruch obrotowy i utratę równowagi; praca nad rozwojem procesów samokontroli i samoregulacji itp.

Wiesława Ptak

Archiwum wpisów w projekcie „Nowoczesna szkoła”

O projekcie „Nowoczesna Szkoła”

Artykuły prasowe z informacjami o realizacji  projektu "Nowoczesna Szkoła " opublikowane zostały na: Portalu informacyjnym (www.pacanow.online) http://pacanow.online/nowoczesna-szkola-2/ http://pacanow.online/przyszlosc-pacanowa/...

Nowoczesna Szkoła

Od listopada ub. roku Szkoła Podstawowa w Pacanowie realizuje projekt “Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki temu możliwe było doposażenie szkolnych pracowni m.in. w...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 20.000 ZŁ NETTO

  Zamawiający:   GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE   NIP: 6551774893 REGON: 000592578 PKD: P.85.20.Z - Szkoły podstawowe Adres siedziby: Ulica: Karska Nr budynku: 3 Nr lokalu: Kod pocztowy: 28-133 Miejscowość: Pacanów Kraj:...

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Metoda eksperymentu w praktyce szkolnej”

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła” odbyło się kolejne szkolenie części kadry pedagogicznej. Uczestnicy poznali wiele technik i metod, które pozwolą efektownie i efektywnie przekazywać wiedzę, wzbudzając w uczniach ciekawość świata. Metoda eksperymentu...

Terapia integracji sensoryczno-motorycznej

Integracja sensoryczna to neurologiczny proces, w którym dochodzi do organizacji naszych wrażeń sensorycznych, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować w codziennym życiu i uczyć się rzeczy nowych. Zazwyczaj nasz mózg otrzymuje informacje z otoczenia lub naszego ciała,...

Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.