Photo on Foter.com

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

22-11-2018

Termin składania ofert

30-11-2018

Numer ogłoszenia

1151183

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE

Numer sprawy: O.271.2.2018

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 € PROWADZONEGO W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1579)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
NAZWA ZAMÓWIENIA: Zajęcia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

Dokumenty przetargowe opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pacanowie, pod adresem: bip.sppacanow.nazwa.pl

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 30.11.2018 r. do godz. 9.30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elzbieta Cybulska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413765101

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych w postaci zajęć dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli dla nauczycieli Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie.
Liczba uczestników poszczególnych form wsparcia oraz sposób i szczegółowe terminy organizacji zajęć określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Pacanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest zakup usług edukacyjnych:
Część 1: Szkolenia dla nauczycieli
Część 2. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

1. Zadanie nr 1: Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.
a. Realizacja 32 godzin dydaktycznych zajęć dla 25 osób (32 h dydaktycznych x 1 grupa / 3 dni x 8 godzin dziennie).
b. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2018 roku / w dni powszednie w roku szkolnym 2018/2019 oraz w soboty w roku szkolnym 2018/2019.

2. Zadanie nr 2: Nauczanie metodą eksperymentu
a. Realizacja 32 godzin dydaktycznych zajęć dla 8 osób (32 h dydaktycznych x 1 grupa / 8 godzin dziennie dla 1 grupy) .
b. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.02.2019 roku / w dni powszednie w roku szkolnym 2018/2019 oraz w soboty w roku szkolnym 2018/2019.

3. Zadanie nr 3: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania technik komputerowych TIK
a. Realizacja 64 godzin dydaktycznych zajęć dla 25 osób (64 h dydaktycznych x 1 grupa / 8 godzin dziennie dla 1 grupy).
b. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 30.04.2019 roku / w dni powszednie w roku szkolnym 2018/2019.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

4. Zadanie nr 4 – Wsparcie specjalistyczne
a. Realizacja 2340 godzin dydaktycznych, zajęć w zakresie: terapii logopedycznej, zajęć rewalidacyjnych, zajęć integracji sensorycznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, przez okres 15 m-cy, wg. poniższego szacunku:
– zajęcia logopedyczne; zajęcia grupowe, 20 uczniów w 5 grupach, razem 600 godzin dydaktycznych
– zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualne, 5 uczniów; razem 120 godzin zegarowych
– terapia integracji sensorycznej; zajęcia indywidualne, 37 uczniów, 1200 godzin dydaktycznych
– zajęcia korekcyjno kompensacyjne: zajęcia grupowe, 33 uczniów w 7 grupach, 420 godzin dydaktycznych

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

1. Zadanie nr 1: Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2018 roku / w dni powszednie w roku szkolnym 2018/2019 oraz w soboty w roku szkolnym 2018/2019.

2. Zadanie nr 2: Nauczanie metodą eksperymentu
b. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 28.02.2019 roku / w dni powszednie w roku szkolnym 2018/2019 oraz w soboty w roku szkolnym 2018/2019.

3. Zadanie nr 3: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania technik komputerowych TIK
b. Termin realizacji od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 30.04.2019 roku / w dni powszednie w roku szkolnym 2018/2019.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

4. Zadanie nr 4 – Wsparcie specjalistyczne
Zajęcia odbywać będą się się w dni nauki szkolnej oraz w soboty następujące po dniu nauki szkolnej tj: w terminach od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 15 marca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena – 50 punktów
Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 50 punktów

W CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena – 50 punktów
Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 50 punktów

Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w pkt. 19 SIWZ

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE

Adres

Karska 3

28-133 Pacanów

świętokrzyskie , buski

Numer telefonu

413765101

Fax

413765101

NIP

6551774893

Tytuł projektu

Nowoczesna szkoła

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0030/18-00

Archiwum wpisów w projekcie „Nowoczesna szkoła”

Harmonogram zajęć w projekcie „Nowoczesna Szkoła”

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła"  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Szkole Podstawowe im. K. Makuszyńskiego  w Pacanowie   Zajęcia...

Postępowanie przetargowe – Zajęcia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

Informacje o ogłoszeniuData publikacji ogłoszenia22-11-2018Termin składania ofert30-11-2018Numer ogłoszenia1151183Status ogłoszeniaAktualneTreść ogłoszenia została zmienionaZamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM....

Częściowe rozstrzygnięcie przetargu

INFORMACJA W TRYBIE ART. 92 ust. 1 USTAWY PZP  dotycząca  Zadania częściowego nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych  oraz  Zadania częściowego nr 3 - Dostawa sprzętu do terapii biofeedback  Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu w projekcie „Nowoczesna...

“Nowoczesna Szkoła” wystartowała

Realizowany w pacanowskiej placówce oświatowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projekt “Nowoczesna Szkoła”, nabiera rozpędu.

Przetarg O.271.1.2018 W Biuletynie Informacji Publicznej, Szkoły Podstawowej w Pacanowie, pod adresem  http://bip.sppacanow.nazwa.pl/index.php?id=214&p=1   zostały opublikowane dokumenty przetargowe na Dostawę Sprzętu w Projekcie "Nowoczesna Szkoła"  ...

Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.